Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης > Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-07-13 (Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος),  προβλέπεται ότι από την 26η Νοεμβρίου 2015, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, θα υποχρεούνται να κατέχουν το Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται μετά από συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε εξετάσεις. Οι διεξάγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ειδικά καθορισμένα εξεταστικά κέντρα.

Τα προγράμματα κατάρτισης παρέχουν στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων την κατάλληλη προετοιμασία για την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η θεωρητική κατάρτιση, βάσει των προδιαγραφών του Υ.Π.Α.Π.Ε., περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

  1. Νομοθεσία για τη Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων - Αναγνώριση Παράνομων Προϊόντων - Τήρηση Αρχείου για κάθε Χρήση.
  2. Κίνδυνοι των Γεωργικών Φαρμάκων για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον – Εντοπισμός,  Έλεγχος και Μέτρα Ελαχιστοποίησης των Κινδύνων – Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης.
  3. Στρατηγικές και Τεχνικές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.
  4. Προετοιμασία, Χρήση και Συντήρηση του Εξοπλισμού Εφαρμογής.
Βρείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παραπάνω πρόγραμμα
Επιλέξτε την πόλη που σας ενδιαφέρει: