προηγούμενο
επόμενο
24/03/2016 14:31:00

Πρόγραμμα Voucher Τουρισμού για νέους ανέργους έως 29 ετών του ΟΑΕΔ

Ανακοινώθηκε το νέο Voucher «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Τι αφορά:
Την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 6.650 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους έως 29 ετών (Πρόσκληση Β’ κύκλου).

Περιλαμβάνουν:
• Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,
• Πρακτική άσκηση των σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν: i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης,

Ποιους αφορά:
• Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
• Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δικαίωμα συμμετοχής:
Άνεργοι – Άνεργες, Νέοι – Νέες έως 29 ετών, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:
i.  Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών/ κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας Ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ Ή το ΣΑΕΠ,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ii. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και να μην να έχουν συμπληρώσει το 29έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά).
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή από 10/12/2015 έως 10/4/2016.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:
• Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
• Για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής αρχίζει από 11 Μαρτίου 2016 έως 10 Απριλίου 2016 και ώρα 24:00.

διαβάστε επίσης

επιστροφή